Tab.1 - Základní emoční potřeby (Core emotional needs)

Core childhood emotional needs

Základní dětské emoční potřeby

Základné detské emočné potreby 

Safety ( acceptance, love, care, validation, stability, attention)

Bezpečí (přijetí, láska, péče validace, vedení, jistota, stabilita, pozornost)

Bezpečie  (prijatie, láska, starostlivosť, validácia, vedenie, stabilita, pozornost)

Autonomy, competence, sense of identity

Autonomie, kompetence, pocit vlastní identity

Autonómia, kompetencia, pocit vlastnej identity

Realistic limits, self-control

Reálné hranice a sebekontrola

Reálne hranice a sebakontrola 

Free expression of needs and emotions

Svoboda ve vyjadřování potřeb a pocitů

Sloboda  vyjadrovania potrieb a pocitov

Spontaneity, play

Spontaneita, hravost

Spontánnosť, hravosť

 

Tab.2 - Domény a časná maladaptivní schémata

Early maladaptive schemas

Raná maladaptivní schémata

Rané maladaptivní schémy

Abandonment / Instability

Opuštěnost/Nestabilita

Opustenie /Nestabilita

Mistrust/Abuse

Nedůvěra/ Zneužití

Nedôvera/Zneužitie

Emotional deprivation

Emoční deprivace

Emočná deprivácia

Defectiveness /Shame

Vadnost/Stud

Defektnosť/Hanba

Social Isolation /Alienation

Sociální izolace/Odcizení

Sociálna izolácia/Odcudzenie

Dependence/Incompetence

Závislost/Neschopnost

Závislosť /Neschopnosť

Vulnerability (to Harm and Illness)

Zranitelnost (vůči poškození nebo nemoci)

Zraniteľnosť (voči poškodeniu alebo ochoreniu)

Enmeshment/Undeveloped Self

Propletení/Nevyvinuté sebepojetí

Prepletenosť/ Nevyvinuté Ja

Failure

Selhání

Zlyhanie

Entitlement / Grandiosity

Nadřazenost/Velikášství

Nadradenosť /Velikášstvo

Insuficient Self-control/Self-discipline

Nedostatečná sebekázeň

Nedostatočná sebakontrola/sebadisciplína

Subjugation

Podřízenost

Podriadenosť

Self-sacrifice

Sebeobětování

Sebaobetovanie

Negativity/Pessimism

Negativita/Pesimismus

Negativita/Pesimismus

Emotional Inhibition

Emoční inhibice

Emočná inhibícia

Approval-Seeking

Hledání uznání

Hľadanie uznania

Unrelenting Standards / Hypercriticalness

Nesplnitelné nároky/Přehnaná kritičnost

Nesplniteľné nároky/Hyperkritičnosť

Punitiveness

Punitivita

Trestanie

 

Tab.3 - Přehled schéma modů

Child modes

Dětské módy

Detské módy

Vulnerable child

Subcategories : abondonded, abused, humiliated, lonely child

Zranitelné dítě

Podskupiny:  opuštěné, zneužívané, ponížené, osamělé dítě

Zraniteľné dieťa

Podskupiny: opustené, zneužívané, ponížené, osamelé dieťa

Angry child and Enraged child

Rozhněvané dítě a Rozzuřené dítě

Rozhnevané dieťa a Zúrivé dieťa

Impulsive a Undisciplined child

Impulzivní a Neukázněné dítě

Impulzívne a Nedisciplinované dieťa

Dysfunctional Coping modes ( styles)

Dysfunkční zvládací (copingové) módy

Dysfunkčné zvládacie (copingové) módy

Overcompensator

Subcategories: Self-aggrandiser, Bully/Attack

Other: Attention seeker, Perfectionistic Overcontroler, Paranoid Overcontroler, Predator, Conning/Manipulative

Hyperkompenzátor

Podskupiny: Náfuka, Násilník/Utočník

Jiné: Hledač pozornosti, Perfekcionistický/Podezřívavý Kontrolór, Predátor, Podvodník/Manipulátor

Hyperkompenzátor

Podskupiny: Nadutec, Násilník/Útočník

Iné: Hľadač pozornosti, Perfekcionistický/Podozrievavý Kontrolór, Predátor, Podvodník/Manipulátor

Avoidant Coping Modes

Detached Protector

Var. Avoidant Protector, Angry Protector

Detached self-soother (self-stimulator)

Vyhýbavé zvládací módy

Odtažitý ochránce

Varianty: Vyhýbavý ochránce, Rozzlobený ochránce

Odpojený sebetěšitel (sebe-stimulátor)

Vyhýbavé zvládacie módy

Odťažitý ochranca

Varianty: Vyhýbavý ochranca, Nahnevaný ochranca

Odpojený seba-utešiteľ (seba-stimulátor)

Compliant Surrender

Poslušný kapitulátor

Poslušný kapitulátor

Critic (parent) modes

Kritické ( rodičovské) módy

Kritické ( rodičovské) módy

Demanding and Punitive Critic

Náročný a Trestající Kritik

Náročný a Trestajúci Kritik

Healthy Adult mode

Includes: Happy Child, Good Parent

Zdravý dospělý

Zahrnuje módy: Šťastné dítě, Dobrý Rodič

Zdravý dospelý

Zahŕňa módy: Šťastné dieťa, Dobrý rodič

 

Vysvětlení základních pojmů

Raná maladaptivní schémata (RMS)

Stálé vzorce vzpomínek, emocí, kognicí a tělesných pocitů vznikajících v dětství a adolescenci. Zdrojem RMS jsou neuspokojené základní dětské potřeby, temperament dítěte a prostředí, ve kterém vyrůstalo. Tyto vzorce jsou pro jedince charakteristické a tvoří součást jeho osobnosti. Mají kvantitativní rozměr a v průběhu života můžou procházet dvojím vývojem, buď se posilují, nebo vyhasínají – „hojí se“.

Schéma mód

Momentální emoční, kognitivní, behaviorální a neurobiologický stav, který člověk prožívá, je-li aktivované schéma. Ve své maladaptivní podobě se dělí se na tzv. dětské mody – nezralé reakce zraněného dítěte, maladaptivní zvládací (coping) mody ( vyhýbání, podrobení, hyperkompenzace), internalizované kritické/rodičovské mody ( trestající a náročný kritik/rodič).

Limitované rodičovství (omezené opakované rodičovství)

Je metoda a zároveň terapeutický styl. Tvoří základní kvalitu vztahu mezi klientem a schematerapeutem. Je to jakési terapeutické rodičovství, kde terapeut v rámci profesionálních hranic představuje roli pečujícího rodiče s reálnými rysy, schopného naplňovat potřeby klienta v zdravé míře.

Validace

Uznání a vyjádření porozumění pro prožívání a motivaci druhých. Terapeut bere  na vědomí a vážně klientovy pocity, myšlenky, závěry a chování a deklaruje je jako srozumitelné a plausibilní, aniž by s nimi nutně souhlasil.

Empatické konfrontace

Kombinuje validaci pocitů a motivu klienta se stanovením hranic a poukazem na důsledky maladaptivního či nevhodného chování.

Přemosťování v imaginaci

Terapeut propojuje emočně nabité situace ze současného života, které klient přináší na sezení,  s podobnými zážitky a jejich prožíváním  z minulosti, nejčastěji z dětství, ale i z adolescence a rané mladosti.

Přepis konce v imaginaci

Expozice stěžejním traumatizujícím vzpomínkám v imaginaci, při které do příběhu z dětství či rané dospělosti vstoupí terapeut a v pozdních fázích terapie i klient samotný a přepíše konec příběhu tak, aby k traumatizaci nedošlo a dětské potřeby ( bezpečí, péče, vedení) byly naplněny.

Dialog s módy za pomoci prázdných židlí

Pomocí několika židlí vede terapeut a klient rozhovory s jednotlivými schéma mody, podle potřeby v různých variacích.