Tab.1 - Základní emoční potřeby (Core emotional needs)

Jeff Young,2003

 • Bezpečná vazba na druhé  zahrnující jistotu, stabilitu, péči, porozumění, přijetí, empatii, validaci, vedení
 • Autonomie, kompetence a smysl pro vlastní identitu
 • Reálné hranice a sebekontrola
 • Svoboda ve vyjadřování potřeb a pocitů
 • Spontaneita, hravost

Tab.2 - Domény a časná maladaptivní schémata

Raná (časná) maladaptivní schémata podle domén

 

 

 • Opuštění/Nestabilita
 • Nedůvěra/Zneužití
 • Emoční deprivace
 • Vadnost/Stud
 • Sociální izolace/Vyčlenění

 

Rozpojení a odmítnutí

abusivní a nekonzistentní výchova, traumatizace, nestabilní zázemí, odmítnutí, ponížení, pocit jinakosti a nedostatečnosti, dlouhotrvající nejistota

 

 

 

 • Závislost/Nekompetentnost
 • Nadměrná zranitelnost/křehkost
 • Propletení/Nerozvinutí se
 • Neúspěch/Selhání

 

Samostatnost a zvládání

hyperprotektivní a úzkostná výchova, či naopak zanedbávání, nezájem, osamělost, pravidelné shazování snahy dítěte vedoucí k pocitu nekompetence, podporování závislosti na druhých

 

 

 • Výjimečný nárok/Grandiozita
 • Nedostatek selbekontroly a disciplíny

 

 

Narušené hranice a sebekontrola nerozvinutí vnitřní sebekázně, nedostatek respektu k potřebám druhých, výchova bez hranic a pravidel

 

 

 • Sebeobětování
 • Podřízenost
 • Nadměrná potřeba pochvaly a uznání

 

Ovlivnění druhými

Podmíněná rodičovská láska, přílišný důraz na dojem na druhé, “co řeknou lidi”, rodiče zaměřené především na sebe a své potřeby

 

 

 • Negativita/Pesimismus
 • Emoční inhibice
 • Neúnosné nároky
 • Punitivita

 

Nadměrná ostražitost a sebekontrola

Přísná a tvrdá výchova, podrobení se rigidním pravidlům, přílišná ostražitost, očekávání nejhoršího, přísné trestání chyb ale i projevů emocí, označovaných za “slabošství”

 

 

Tab.3 - Přehled schéma modů

Dětské mody

zahrnují pocity, myšlení, prožívání a chování v rané, infantilní podobě

Zraněné dítě

podskupiny: opuštěné, zneužívané, ponížené dítě

pocit nezvladatelného utrpení, zmatku, úzkosti, smutku či studu a ponížení

Impulsivní a nedisciplinované dítě

Neschopnost tolerovat frustraci, neklid, aktivita bez zvážení důsledků

Rozzlobené/zuřivé dítě

 

Pocit a vyjádření nekontrolovaného hněvu až zuřivosti v reakci na domnělé či reálné opuštění, křivdy, ponížení, nespravedlnost

Osamělé dítě

Pocity prázdnoty, pocit, že není nikdo, kdo by utěšil, uklidnil, věnoval pozornost

Šťastné dítě (zdravý modus)

Pocit spokojenosti, bezpečí, hravost, kreativita

Maladaptivní rodičovské (kritizující) mody

Trestající rodič (kritik)

Představuje internalizované vzpomínky na kritiky a tresty, projevuje se drsnou kritikou sebe sama i ostatních, často je doprovázen pocity studu a viny

Náročný rodič (kritik)

Prezentuje se neúměrně vysokými nároky na sebe i jiné, nikdy není se sebou spokojen,“ vše jde vždy udělat lépe“, je na sebe tvrdý

Dysfunkční zvládací mody/styly

zahrnují maladaptivní copingové styly s historickou validitou (kdysi měli protektivní  význam)

analogické s tzv. „Big 3F“ survival strategies fight-flight-freeze

Vyhýbaní – únik (flight)

 

Neúčastný ochránce (Detached Protector)

Původně na ochranu před bolestnými prožitky, působí emočně nezúčastněně, až roboticky,neumí popsat své pocity, „necítí“, vyhýbá se opravdové blízkosti druhých

Rozzlobený ochránce (Angry protector)

Prezentuje se tzv. „wall of anger“, drží si ostatní od těla svou popudlivostí, zlostí, nevybíravou kritikou, hněvem, který je více pod kontrolou než u rozzlobeného dítěte

Obrněný „hedonik“ / „dobrodruh“ (Detached self-soother/ self-stimulator)

Reguluje své emoce pomocí nadměrně sebe utišujícími či stimulující aktivitami, často návykovými, aby se vyhnul opravdovým pocitům

Podrobení se (freeze)

 

Poslušný „zajatec“ (Compliant surrender)

Podrobuje se reálným či domnělým požadavkům druhých, které vnímá jako silnější

Hyperkompenzace (fight)

 

Grandiózní chlubil (Self-aggrandiser)

Cítí se lepší než ostatní, je přezíravý, vyžaduje zvláštní pravidla a úlevy, zabývá se nadměrně svým vzhledem a úspěchy, ponižuje druhé

Násilník/Útočník (Bully/Attacker)

Používá hrozby, zastrašování, nátlak, odplatu, agresi  k zastrašování druhých. Pociťuje sadistickou radost při atakování svých obětí

Podvodník/Manipulátor (Con man/manipulator)

Podvádí, lže, manipuluje, aby dosáhl svého. Svaluje vinu na druhé, udělá vše proto, aby se vyhnul trestu

Predátor

Zaměřuje se na odstranění hrozeb, překážek, nepřátel bezohledným a vypočítavým způsobem

Obsedantní kontrolor (Over-controller)

Podskupiny

 

                                                           

Zabývá se nadměrně pozorováním, ruminacemi, kontrolou, aby se vyhnul reálnému či domnělému ohrožení, paranoidní typ se snaží lokalizovat, odkrývat skrytá ohrožení, anankastický typ k tomu užívá rigidní řád, opakování, systémy a rituály.

Modus zdravý dospělý

je jakousi výkonnou částí osobnosti, která má za úkol chránit a utěšovat zraněné a osamělé dítě, určovat hranice impulsivnímu, nedisciplinovanému a rozzlobenému dítěti, bojuje s  kritickými a malaadaptivními zvládacími mody a zmírňuje jejich intenzitu, aby mohly být naplněny základní potřeby dítěte

 

Tab.4 - Vztah mezi ranými maladaptivními schématy a neuspokojenými základními emočními potřebami v dětství

Maladaptivní schémata  a domény

Neuspokojené základní potřeby

 1. Doména Rozpojení a odmítnutí

 

Bezpečná vazba na druhé

zahrnující jistotu, stabilitu, péči, porozumění, přijetí, empatii, validaci, vedení

 

 • Opuštění/Nestabilita
 • Nedůvěra/Zneužití
 • Emoční deprivace
 • Vadnost/Stud
 • Sociální izolace/Vyčlenění
 1. Doména Samostatnost a zvládání

 

Autonomie, kompetence

a smysl pro vlastní identitu

 

 

 

 • Závislost/Nekompetentnost
 • Nadměrná zranitelnost
 • Propletení/Nerozvinutí se
 • Neúspěch/Selhání
 1. Doména Narušené hranice

 

Reálné hranice a sebekontrola

 

 

Výjimečný nárok/Grandiozita

 • Nedostatek selbekontroly a disciplíny
 1. Doména Ovlivnění druhými

 

 

Svoboda ve vyjadřování potřeb a pocitů

 

 • Sebeobětování
 • Podřízenost
 • Nadměrná potřeba pochvaly a uznání
 1. Doména Nadměrná ostražitost a sebekontrola

 

 

Spontaneita, hravost

 • Negativita/Pesimismus
 • Emoční inhibice
 • Neúnosné nároky
 • Punitivita